FC2ブログ


オランダで「慰安婦」動議関連情報を探してみる 

結論は「どうもよくわからない」、、、けど、メモとして保存。

オランダ下院動議提出者であるファン・バーレン議員のホームページから収集。
20 nov. 2007付で「Motie-Van Baalen inzake troostmeisjes unaniem door Kamer aanvaard

De Kamer heeft vanmiddag met algemene stemmen de Motie-Van Baalen aanvaard. Deze motie eist van Japan dat dit land het lot van de troostmeisjes, die tijdens de Japanse bezetting van, ondermeer, toenmalig Nederlandsch-Indië, tot prostitutie werden gedwongen, volmondig erkent. De Kamer wil dat de Japanse regering de troostmeisjes excuses en een directe vorm van compensatie voor het aangedane leed aanbiedt. De Japanse regering dient er voorts voor te zorgen dat de Japanse oorlogsmisdaden, waaronder het lot van de troostmeisjes, op objectieve wijze in de schoolboeken worden vermeld. De Nederlandse regering heeft bij monde van minister Verhagen van Buitenlandse Zaken, de motie-Van Baalen omarmd. Zij zal er bij de Japanse regering met klem op aandringen aan de in de motie gestelde voorwaarden te voldoen.

…当然読めません(笑)。
それでは芸がないので、自動翻訳をかけてみようとすると、、、オランダ語って手強い。オランダ語→英語の自動翻訳でも、ほとんどの翻訳サイトだと、なんか見るからに妙なんですよね。数カ所試してみて、こちらの自動翻訳が一番マシかなぁ。
freetranslation.com
ここを使って英語経由でざっと意味を取ってみる(不正確な訳です、念のため)。

ファン・バーレンによる「慰安婦」に関する動議が、満場一致で議会採択された。

議会は今日午後、通常投票でファン・バーレン動議を採択した。この動議は、日本占領中のオランダ領インドネシアで売春を強制された「慰安婦」の運命を認識することを要求している。議会は日本政府に補償を求めている。日本政府は、特に「慰安婦」の運命に重点を置いた画像などを教科書に掲載し、日本の戦争犯罪についてよりいっそうの教育をすることを求められている。オランダ政府はファン・バーレン動議を外交大臣フェルハーゲンがつたえる。彼女は日本政府に、この動議を断固として伝えるだろう(かな?)8 november 2007付で「Motie erkenning troostmeisjes Kamerbreed gesteund

De motie van Hans van Baalen die eist dat het lot van de troostmeisjes ten volle door Japan wordt erkend, wordt door de gehele Kamer gesteund.

De motie eist van Japan dat dit land het lot van de troostmeisjes, die in de aanloop tot en tijdens de Tweede-Wereldoorlog gedwongen werden in Japanse legerbordelen te werken, ten volle erkent. De motie wil dat Japan spijt betuigt, de volle verantwoordelijkheid neemt voor deze oorlogsmisdaad, de nog levende troostmeisjes compensatie aanbiedt voor het toegebrachte leed en zorgt voor objectief lesmateriaal over de rol van Japan in de Tweede-Wereldoorlog in het algemeen en de troostmeisjes in het bijzonder.

In het verleden hebben Japanse politici, zoals destijds premier Abe en vooraanstaande leden van het Lagerhuis, het lot van de troostmeisjes gerelativeerd of gebagatelliseerd. Dat is voor de Tweede Kamer onaanvaardbaar. De minister van Buitenlandse Zaken is bereid deze Kamerbrede motie uit te voeren. Hans van Baalen ziet deze motie als het doortrekken van de lijn van oud-Tweede-Kamerlid Sari van Heemskerck om als VVD consequent op te komen voor kwetsbare en soms vergeten oorlogsslachtoffers, zoals de troostmeisjes.

…ますますわからん(笑)。
でも、英語経由でざっと意味を取ってみる(不正確な訳です、念のため)。

下院に支持される「慰安婦」動議。

「慰安婦」の運命に対し日本に完全に認識させる、ハンス・ファン・バーレンの動議は、議会全体から支持を受けた。

動議は第二次世界大戦下に、日本の軍事売春宿に強制的に送り込まれたオランダ人「慰安婦」の運命を完全に認めることを要求している。動議は日本に反省するよう要求し、この戦争犯罪についての全ての責任を認め、生存している「慰安婦」へ補償し、特に慰安婦に重点を置いた画像を含む、日本の第二次世界大戦における役割を教育することを求めている。

過去、当時の首相であった安倍氏を含む日本の政治家は、「慰安婦」の運命を取るに足りないことや良くあることとしてきた。それは、下院には受け入れがたいことだ。外務大臣はこの下院動議を伝える準備をしている。ファン・バーレン議員は「慰安婦」のような戦争被害者が・・・(わからない)・・・この動議が議会の古い二番手の議員にも浸透すると見ている(かな?)そして、オランダ下院で検索してみる。
もしかして動議案って、2007/11/8付の議事録風のにあった、これ、かな…?

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Japan een strategische partner in Azië is, waarmee Nederland al 400 jaar betrekkingen onderhoudt, waarvan 150 jaar diplomatieke in 2008, en waarmee ons land een gemeenschappelijke toekomst gestalte wil geven;

van mening dat Japan zonder enige terughoudendheid in het openbaar haar volle verantwoordelijkheid moet nemen voor het systeem van gedwongen prostitutie, zoals dat in de jaren voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gehanteerd, en voor het leed dat daarbij aan de zogenoemde troostmeisjes is aangedaan en waarover geen twijfel kan en mag worden opgeworpen;

constaterende dat de Japanse regering door middel van de zogenaamde Kono-verklaring uit 1993 weliswaar het lot van de troostmeisjes heeft erkend, haar spijt tegenover de slachtoffers heeft betuigd en met deze verklaring die verantwoordelijkheid heeft aanvaard, maar evenzeer constaterende dat de Japanse regering en Japanse parlementariërs bij verschillende gelegenheden daarvan afstand hebben genomen, zoals blijkt uit de later herroepen uitspraken van de toenmalige premier Shinzo Abe in maart jongstleden en de advertentie van leden van het Japanse Lagerhuis in de Washington Post eerder dit jaar over hetzelfde onderwerp;

kennisnemende van de brief die de voorzitter van het Japanse Lagerhuis op 7 november jongstleden in antwoord op het schrijven van de voorzitter van de Kamer van 26 juni jongstleden over de advertentie in de Washington Post heeft geschreven en waarin hij afstand neemt van de genoemde advertentie;

overwegende dat bepaald lesmateriaal op Japanse scholen onvoldoende recht doet aan de erkenning van de Japanse oorlogsmisdaden, waaronder de behandeling van de troostmeisjes;

overwegende dat Japan via het Asian Women's Fund aan de voormalige troostmeisjes vormen van compensatie heeft geboden, deels gefinancierd vanuit publieke middelen, maar dat deze compensatie door een particuliere organisatie werd verleend;

verzoekt de regering aan de regering van Japan met klem te vragen af te zien van enige verklaring die afbreuk doet aan de spijtbetuiging van 1993 en de volle verantwoordelijkheid te nemen voor de betrokkenheid van het Japanse leger bij het systeem van gedwongen prostitutie;

verzoekt de regering aan de regering van Japan met klem te vragen een aanvullend gebaar te maken door de thans nog levende troostmeisjes een vorm van directe morele respectievelijk financiële compensatie voor het aangedane leed aan te bieden;

verzoekt de regering aan de regering van Japan met klem te vragen te bevorderen dat al het lesmateriaal op de Japanse scholen een waarheidsgetrouw beeld geeft van de Japanse rol in de Tweede Wereldoorlog, waaronder het lot van de troostmeisjes,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Van Baalen, Van Gennip, Van Dam, Van Bommel, Wilders, Peters, Voordewind, Pechtold, Van der Staaij, Thieme en Verdonk.

Zij krijgt nr. 32 (31200-V).


自動翻訳の英語版だとこうなる。

The Chamber

heard the consultation

paramount that Japan a strategic partner in Asia is, with which the Netherlands for 400 year relations maintains, of which 150 years diplomatic in 2008, and with which us land a common future figure want to give;

of opinion that Japan without only reserve openly hair full responsibility must take for the system of forced prostitution, as that in the years for and during the Second world War were handled, and for the sorrow that besides at the so-called comfort girls has been put on and, about which no doubt can and may become raised;

establishing that the Japanese governments through means of the so-called Kono-explanation from 1993 indeed the fate of the comfort girls have recognized, her regret opposite the victims has declared and with this explanation that responsibilities have accepted, but as much as establishing that the Japanese government and Japanese members of Parliament by different occasions of that distance took, as appeared from the later revoke pronunciations of the then prime minister Shinzo Abe in March young members advertisement of members of the Japanese layer house in the Washington Mail subject before this year over the same;

kennisnemende of the letter, that the chairmen of the Japanese layer house on 7 November young members in answer on the writing of the chairman of the Chamber of 26 June young members over the advertisement in the Washington Post have written and in which he distance takes of the named advertisement;

paramount that particular lesmateriaal on Japanese school insufficient law does at the acknowledgement of the Japanese wars crimes, below which the treatment of the comfort girls;

paramount that Japan via the Asian Women's Fund at the former comfort girls form of compensation has offered, partly financed from public means, but that this compensation by a private organization were granted;

requests the government at the government of Japan emphatically to ask off to see of only explanation that harm does at the regret declaration of 1993 and the full responsibility to take for the involvement of the Japanese army at the system of forced prostitution;

the government at the government of Japan requests gesture to make suffered to ask emphatically a completing through the now yet living comfort girls a form of direct moral respectively financial compensation for the aangedane on to offer;

requests the government at the government of Japan emphatically to ask to promote that all the lesmateriaal on the Japanese schools a waarheidsgetrouw image gives of the Japanese role in the Second world War, below which the fate of the comfort girls

And goes over till the order of the day.

The chairman:

This motion has been proposed by the members Van Bales, Van Gennip, Van Dam, Van Bommel, Wilders, Godfathers, Voordewind, Pechtold, Van of the Staaij, Thieme and Suspected.

She gets nr. 32 (31200-V).

あら、「This motion has been proposed」って書いてある。これがビンゴ?
でも、結局採択されたのが案そのままかどうか、解らないような気もするし。


その他。
オランダ下院での「慰安婦」検索結果

このオランダ下院ページでファン・バーレン議員が動議について発言しているらしい(2007/11/7分)


アムネスティインターナショナルのオランダ支部での「慰安婦」検索結果

Googleでオランダサイト限定で「慰安婦」「動議」検索結果
スポンサーサイトユーザータグ:  日本軍性奴隷制問題
[ 2007/11/23 22:27 ] 自爆史観 | TB(0) | CM(0)

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する

トラックバック

この記事のトラックバックURL
http://azuryblue.blog72.fc2.com/tb.php/316-61369190


無料カウンター